Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017 (ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017
(ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ 5η
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ)

Στα πλαίσια της ενημέρωσης (αλλά και της σύγκρισης) για τα οικονομικά του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού δημοσιεύουμε σήμερα τον Ισολογισμό της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. για την περίοδο 2016-2017 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει σε μια σειρά από πίνακες στους οποίους θα υπάρχει επιμέρους σχολιασμός αν αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που αυτοί περιέχουν. Μετά τους πίνακες μαζί με τους Δείκτες Ρευστότητας θα υπάρχει το συνολικό σχόλιο-συμπέρασμα μας. Σκοπεύουμε μόλις δημοσιευτούν οι Ισολογισμοί και των πέντε μεγάλων (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο., Π.Α.Ο.Κ., Άρη & Γαύρου) να επανέλθουμε με την μεταξύ τους σύγκριση.

Αντί της παρουσίασης του Ενεργητικού και του Παθητικού (όπως στην περίπτωση της παρουσίασης των Ισολογισμών των Π.Α.Ε.) επιλέχθηκε η παρουσίαση των βασικότερων (και απαραίτητων για την σωστή διαμόρφωση γνώμης) οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, η οποία γίνεται με τον παρακάτω πίνακα σε βάθος 3ετίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κ.Α.Ε. εμφανίζει Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 3.674.825 Ευρώ, οι οποίες αφορούν μη τραπεζικά δάνεια. Η αύξηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι μόνο 80.325 Ευρώ.

Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα πλέον σημαντικά οικονομικά μεγέθη (κονδύλια) της εταιρείας σε βάθος 3ετίας καθώς και την μεταβολή τους για τις δύο τελευταίες Χρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.747.191,65 2.586.057,27 650.344,45 161.134,38
ΤΑΜΕΙΟ 776.345,86 769.389,87 539.597,80 6.955,99
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 3.674.825,00 3.594.000,00 3.500.000,00 80.825,00
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 15.104.166,06 8.437.451,30 7.516.470,70 6.666.714,76
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) 83.296,26 837.624,66 1.419.223,97 -754.328,40
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) -54.434.721,46 -54.518.017,92 -55.355.642,58 83.296,46
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) -5.514.790,34 -5.598.086,60 -6.435.711,26 83.296,26
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 15.889.526,03 12.107.243,95 9.274.418,05 3.782.282,08
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 13.544.986,84 8.974.922,40 6.462.633,79 4.570.064,44
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 995.811,80 1.194.590,70 1.040.473,30 -198.778,90
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 1.106.198,80 1.542.201,75 165.180,51 -436.002,95
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 232.865,37 199.284,26 195.089,95 33.581,11
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 87.316,65 641.180,87 1.548,59 -553.864,22

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Απαιτήσεις της Κ.Α.Ε. Οι Εμπορικές Απαιτήσεις παρουσίασαν μείωση κατά 49%! Η αύξηση οφείλεται στην εξαφάνιση του υπολοίπου των Χρεωστών κατά 2.475.528,01 Ευρώ.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.135.866,66 289,00 0,00 1.135.577,66
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 161.838,32 84.913,34 0,00 76.924,98
ΧΡΕΩΣΤΕΣ 0,00 2.475.528,01 532.805,88 -2.475.528,01
ΣΥΝΟΛΑ 1.297.704,98 2.560.730,35 534.820,88 -1.263.025,37

Ο τρίτος πίνακας περιέχει ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων. Στον αντίποδα των Εμπορικών απαιτήσεων οι Λοιπές Απαιτήσεις εκτοξεύτηκαν σχεδόν 5.590%.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 1.414.096,97 19.477,85 106.332,00 1.394.619,12
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 1.644,97 5.849,07 11.206,47 -4.204,10
ΣΥΝΟΛΑ 1.415.741,94 25.326,92 117.538,47 1.390.415,02

Ο τέταρτος πίνακας περιέχει ανάλυση του Ταμείου. Στις 30 Ιούνη 2017 η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. είχε στις τράπεζες 167.695,76 Ευρώ και στο Ταμείο της τα υπόλοιπα 608.650,10. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι της τάξης του σχεδόν 1%.

ΤΑΜΕΙΟ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 608.650,10 763.701,85 1.630,94 -155.051,75
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 167.695,76 5.688,02 537.966,86 162.007,74
ΣΥΝΟΛΑ 776.345,86 769.389,87 539.597,80 6.955,99

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 12%.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.921.956,27 1.327.949,81 1.199.136,96 594.006,46
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 94.639,73 133.238,60 77.821,80 -38.598,87
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 90.940,00 302.100,45 111.500,00 -211.160,45
ΣΥΝΟΛΑ 2.107.536,00 1.763.288,86 1.388.458,76 344.247,14

Όπως οι Εμπορικές Υποχρεώσεις έτσι και οι Λοιπές Υποχρεώσεις εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 15%.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 23.801,53 23.801,53 -23.801,53
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 8.408.142,92 5.549.647,29 4.709.391,21 2.858.495,63
ΧΡΕΩΣΤΕΣ (ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.) 413.373,33 113.726,01 363,54 299.647,32
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0 26,68 26,68 -26,68
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.538,51 158.329,40 832.617,95 -155.790,89
ΣΥΝΟΛΑ 8.824.054,76 5.845.530,91 5.566.200,91 2.978.523,85

Η ανάλυση των Εξόδων είναι και ενδεικτική και διδακτική σχετικά με την λειτουργία των Α.Ε. και όσα μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της Χρήσης. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων κάθε Χρήσης (π.χ. την κλοπή του χρηματοκιβωτίου και τον συνακόλουθο σχηματισμό της πρόβλεψης πέρυσι), μικρή χρησιμότητα έχει η μεταβολή τους σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Ωστόσο, για όσους αρέσκονται στα ποσοστά, η μείωση ήταν της τάξης του 28%! 

ΕΞΟΔΑ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 23.856,06 106.052,74 13.130,44 -82.196,68
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 190.860,00 101.600,00 145.600,00 89.260,00
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 490.358,60 50.433,44 2.473,56 439.925,16
ΠΡΟΒ.ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 70.000,00 225,78 -70.000,00
ΠΡΟΒ. ΖΗΜΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ 0,00 763.700,00 0,00 -763.700,00
ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 401.124,14 50.394,10 0,00 350.730,04
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 400.021,47 3.750,73 -400.021,47
ΣΥΝΟΛΑ 1.106.198,80 1.542.201,75 165.180,51 -436.002,95

 

Ακολουθεί ο πίνακας με τα Έξοδα Προσωπικού και την ανάλυση τους, ο οποίος εμφανίζει μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση, περίπου της τάξης του 13%.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 410.114,58 442.603,07 402.587,33 -32.488,49
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 99.895,07 101.033,61 92.868,81 -1.138,54
ΠΑΡ. ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2.538,67 42.463,13 38.308,16 -39.924,46
ΣΥΝΟΛΑ 512.548,32 586.099,81 533.764,30 -73.551,49

Ο πίνακας με τα Ανάλυση κατά Κατηγορία Δραστηριότητας θα είχε την δική του ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο φέτος η Κ.Α.Ε. δεν μας παρέχει τέτοια πληροφόρηαη.

Ο προτελευταίος πίνακας Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις παρουσιάζει το ύψος των συμβολαίων παντός είδους που δεσμεύουν την Κ.Α.Ε., οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 284%.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ 732.070,00 84.000,00 0,00 648.070,00
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ 995.225,00 336.000,00 0,00 659.225,00
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 161.000,00 245.000,00 0,00 -84.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.888.295,00 665.000,00 0,00 1.223.295,00

Στον τελευταίο πίνακα εμφανίζονται οι αμοιβές που δόθηκαν σε εκτελεστικά μέλη (δηλαδή με διοικητικές αρμοδιότητες) του Δ.Σ. και οι οποίες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14% σε σχέση με πέρυσι.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2017 2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 56.225,58 38.970,18 0,00 17.255,40
ΣΥΝΟΛΑ 56.225,58 38.970,18 0,00 17.255,40

Συμπέρασμα.

Η περίπτωση του μπασκετικού Παναθηναϊκού απολύτως ενδιαφέρουσα και μπορεί ν' αποτελέσει κριτήριο σχετικά με τον Ελληνικό Επαγγελματικό Αθλητισμό. Δεν είναι μόνο πιο επιτυχημένος (αθλητικά και οικονομικά) από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καταφέρνει επίσης να καταγράφει Κέρδη για 5η συνεχόμενη Χρήση. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι μια οικονομική πολιτική εξυγίανσης είναι απόλυτα εφικτή στις συνθήκες του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μια τέτοια πολιτική για να πετύχει χρειάζεται εκτός από διοικητική αποφασιστικότητα δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο είναι Κερδοφορία, προκειμένου τα Έξοδα να υπερκαλύπτονται πλήρως από τα Έσοδα. Το δεύτερο είναι ένας συνδυασμός σωστών επιλογών και τύχης στο αγωνιστικό κομμάτι. Αν δεν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός είναι ενδεχόμενο η οικονομική εξυγίανση ν' αποτύχει εξ' αιτίας των επιπλέον εξόδων που προκύπτουν από την πίεση για διορθωτικές κινήσεις λόγω των άσχημων (αγωνιστικών) αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, η επιτυχία της οικονομικής εξυγίανσης πρέπει να πιστοποιείται και από τα νούμερα. Παρά την κερδοφορία η αύξηση του Συνόλου των Υποχρεώσεων (Χρεών) κατά 3.322.770,99 Ευρώ αποτελεί πισωγύρισμα, ενώ τα μη τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν μόνο κατά 80.325 Ευρώ μέσα στην Χρήση.

Η δεύτερη ένδειξη είναι οι Δείκτες Ρευστότητας. Ο μεν πρώτος ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) πρός τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 0,85. Ο δε δεύτερος ως πρός τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) είναι στο 0,69. στην Χρήση 2015-2016 οι δείκτες ήταν στο 0,82 και 0,57 αντίστοιχα.

 

14 Απρίλη 2018
παρατηρητήριο.

Διαβάστηκε 605 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017 (ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ 5η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ)