Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 (ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018
(ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ)

Στα πλαίσια της ενημέρωσης (αλλά και της σύγκρισης) για τα οικονομικά του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού δημοσιεύουμε σήμερα τον Ισολογισμό της Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. για την περίοδο 2017-2018 όπως αυτός αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. Η παρουσίαση του Ισολογισμού θα γίνει σε μια σειρά από πίνακες στους οποίους θα υπάρχει επιμέρους σχολιασμός αν αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση των στοιχείων που αυτοί περιέχουν. Μετά τους πίνακες μαζί με τους Δείκτες Ρευστότητας θα υπάρχει το συνολικό σχόλιο-συμπέρασμα μας. Σκοπεύουμε μόλις δημοσιευτούν οι Ισολογισμοί και των πέντε μεγάλων (Α.Ε.Κ., Π.Α.Ο., Π.Α.Ο.Κ., Άρη & Γαύρου) να επανέλθουμε με την μεταξύ τους σύγκριση.

Αντί της παρουσίασης του Ενεργητικού και του Παθητικού (όπως στην περίπτωση της παρουσίασης των Ισολογισμών των Π.Α.Ε.) επιλέχθηκε η παρουσίαση των βασικότερων (και απαραίτητων για την σωστή διαμόρφωση γνώμης) οικονομικών μεγεθών της εταιρείας, η οποία γίνεται με τον παρακάτω πίνακα σε βάθος 3ετίας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η Κ.Α.Ε. εμφανίζει Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 3.742.869,04 Ευρώ, οι οποίες αφορούν μη τραπεζικά δάνεια. Η αύξηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι μόνο 68.044,04 Ευρώ.

Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα πλέον σημαντικά οικονομικά μεγέθη (κονδύλια) της εταιρείας σε βάθος 3ετίας καθώς και την μεταβολή τους για τις δύο τελευταίες Χρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 7.237.418,75 2.747.191,65 2.586.057,27 4.490.227,10
ΤΑΜΕΙΟ 2.547.221,52 776.345,86 769.389,87 1.770.875,66
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 3.742.869,04 3.674.825,00 3.594.000,00 68.044,04
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡ. 15.875.296,01 15.104.166,06 8.437.451,30 771.129,95
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) -373.116,70 83.296,26 837.624,66 -456.412,96
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤ. (ΖΗΜΙΕΣ) -54.807.838,36 -54.434.721,46 -54.518.017,92 -373.116,90
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΑΡΝΗΤΙΚΑ) -7.000.907,04 -5.514.790,34 -5.598.086,60 -1.486.116,70
ΣΥΝ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ΤΖΙΡΟΣ) 17.270.575,47 15.889.526,03 12.107.243,95 1.381.049,44
ΕΞΟΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ 15.780.351,53 13.544.986,84 8.974.922,40 2.235.364,69
ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.549.938,91 995.811,80 1.194.590,70 554.127,11
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ 136.100,66 1.106.198,80 1.542.201,75 -970.098,14
ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 278.735,25 232.865,37 199.284,26 45.869,88
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 123.504,43 87.316,65 641.180,87 36.187,78

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Απαιτήσεις της Κ.Α.Ε. Οι Εμπορικές Απαιτήσεις παρουσίασαν αύξηση σχεδόν κατά 554%!

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7.131.865,44 1.135.866,66 289,00 5.995.998,78
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 52.400,22 161.838,32 84.913,34 -109.438,10
ΧΡΕΩΣΤΕΣ 0,00 0,00 2.475.528,01 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.184.265,66 1.297.704,98 2.560.730,35 5.886.560,68

Ο τρίτος πίνακας περιέχει ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων. Στον αντίποδα των Εμπορικών απαιτήσεων οι Λοιπές Απαιτήσεις μειώθηκαν σχεδόν κατά 97%!

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 48.033,09 1.414.096,97 19.477,85 -1.366.063,88
ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 0,00 1.644,97 5.849,07 -1.644,97
ΣΥΝΟΛΑ 48.033,09 1.415.741,94 25.326,92 -1.367.708,85

Ο τέταρτος πίνακας περιέχει ανάλυση του Ταμείου. Στις 30 Ιούνη 2018 η Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. είχε στις τράπεζες 118.683,77 Ευρώ και στο Ταμείο της τα υπόλοιπα 2.428.537,75. Η αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση είναι σχεδόν της τάξης του 70%!

ΤΑΜΕΙΟ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 118.683,77 608.650,10 763.701,85 -489.966,33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2.428.537,75 167.695,76 5.688,02 2.260.841,99
ΣΥΝΟΛΑ 2.547.221,52 776.345,86 769.389,87 1.770.875,66

Ο επόμενος πίνακας αφορά τις Εμπορικές Υποχρεώσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 313%!

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 4.809.946,98 1.921.956,27 1.327.949,81 2.887.990,71
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.698.533,18 94.639,73 133.238,60 1.603.893,45
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 82.835,88 90.940,00 302.100,45 -8.104,12
ΣΥΝΟΛΑ 6.591.316,04 2.107.536,00 1.763.288,86 4.483.780,04

Οι Λοιπές Υποχρεώσεις εμφάνισαν μείωση της τάξης του 54%.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 102.596,53 0,00 23.801,53 102.596,53
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ 3.969.858,91 8.408.142,92 5.549.647,29 -4.438.284,01
ΧΡΕΩΣΤΕΣ (ΠΙΣΤ.ΥΠΟΛ.) 26.628,60 413.373,33 113.726,01 -386.744,73
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 0,00 0,00 26,68 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.351,15 2.538,51 158.329,40 812,64
ΣΥΝΟΛΑ 4.102.435,19 8.824.054,76 5.845.530,91 -4.721.619,57

Η ανάλυση των Εξόδων είναι και ενδεικτική και διδακτική σχετικά με την λειτουργία των Α.Ε. και όσα μπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της Χρήσης. Στην συγκεκριμένη Χρήση η μείωση ήταν της τάξης του 88%! 

ΕΞΟΔΑ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 32.236,68 23.856,06 106.052,74 8.380,62
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 8.523,53 190.860,00 101.600,00 -182.336,47
ΕΚΤΑΚΤΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 95.340,45 490.358,60 50.433,44 -395.018,15
ΠΡΟΒ.ΑΠΟΖ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 0,00 0,00 70.000,00 0,00
ΠΡΟΒ. ΖΗΜΙΑΣ ΚΛΟΠΗΣ 0,00 0,00 763.700,00 0,00
ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 0,00 401.124,14 50.394,10 -401.124,14
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 400.021,47 0,00
ΣΥΝΟΛΑ 136.100,66 1.106.198,80 1.542.201,75 -970.098,14

Ακολουθεί ο πίνακας με τα Έξοδα Προσωπικού και την ανάλυση τους, ο οποίος εμφανίζει μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση, περίπου της τάξης του 15%.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ & ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 470.503,63 410.114,58 442.603,07 60.389,05
ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 116.149,95 99.895,07 101.033,61 16.254,88
ΠΑΡ. ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3.113,93 2.538,67 42.463,13 575,26
ΣΥΝΟΛΑ 589.767,51 512.548,32 586.099,81 77.219,19

Ο πίνακας με τα Ανάλυση κατά Κατηγορία Δραστηριότητας θα είχε την δική του ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο ούτε φέτος η Κ.Α.Ε. δεν μας παρέχει τέτοια πληροφόρηση.

Ο προτελευταίος πίνακας Χρηματοοικονομικές Δεσμεύσεις παρουσιάζει το ύψος των συμβολαίων παντός είδους που δεσμεύουν την Κ.Α.Ε., οι οποίες μειώθηκαν σχεδόν κατά 45%.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2018 2017 2016 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΩΣ 1 ΕΤΟΣ 726.569,38 732.070,00 84.000,00 -5.500,62
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΕΤΗ 304.584,00 995.225,00 336.000,00 -690.641,00
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 0,00 161.000,00 245.000,00 -161.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 1.031.153,38 1.888.295,00 665.000,00 -857.141,62

Στον τελευταίο πίνακα εμφανίζονται οι αμοιβές που δόθηκαν σε εκτελεστικά μέλη (δηλαδή με διοικητικές αρμοδιότητες) του Δ.Σ. και οι οποίες παρέμειναν σταθερές.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 2018 2017 2016 2016
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 56.225,48 56.225,58 38.970,18 -0,10
ΣΥΝΟΛΑ 56.225,48 56.225,58 38.970,18 -0,10

Συμπέρασμα.

Η περίπτωση του μπασκετικού Παναθηναϊκού είναι απολύτως ενδιαφέρουσα και μπορεί ν' αποτελέσει κριτήριο σχετικά με τον Ελληνικό Επαγγελματικό Αθλητισμό. Δεν είναι μόνο πιο επιτυχημένος (αθλητικά και οικονομικά) από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, καταφέρνει επίσης να κρατά υπό έλεγχο (σχεδόν σταθερά) τα Χρέη του. Στην Χρήση 2017-2018 για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια καταγράφει Ζημιές, οι οποίες ωστόσο δεν είναι τόσο σημαντικές για να τον εκτρέψουν οικονομικά. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει ότι μια οικονομική πολιτική εξυγίανσης είναι απόλυτα εφικτή στις συνθήκες του Ελληνικού Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μια τέτοια πολιτική για να πετύχει χρειάζεται εκτός από διοικητική αποφασιστικότητα δύο ακόμη πράγματα. Το πρώτο είναι Κερδοφορία, προκειμένου τα Έξοδα να υπερκαλύπτονται πλήρως από τα Έσοδα. Το δεύτερο είναι ένας συνδυασμός σωστών επιλογών και τύχης στο αγωνιστικό κομμάτι. Αν δεν υπάρξει αυτός ο συνδυασμός είναι ενδεχόμενο η οικονομική εξυγίανση ν' αποτύχει εξ' αιτίας των επιπλέον εξόδων που προκύπτουν από την πίεση για διορθωτικές κινήσεις λόγω των άσχημων (αγωνιστικών) αποτελεσμάτων. Μένει να δούμε αν φέτος (2018-2019) ο Π.Α.Ο. επανέλθει στην Κερδοφορία.

Ωστόσο, η επιτυχία της οικονομικής εξυγίανσης πρέπει να πιστοποιείται και από τα νούμερα. Στη συγκεκριμένη Χρήση η αύξηση του Συνόλου των Υποχρεώσεων (Χρεών) κινήθηκε σημαντικά χαμηλότερα από την προηγούμενη (αυξήθηκαν κατά 839.173,99 Ευρώ, ενώ τα μη τραπεζικά δάνεια αυξήθηκαν μόνο κατά 68.044,04 Ευρώ μέσα στην Χρήση.

Η δεύτερη ένδειξη είναι οι Δείκτες Ρευστότητας. Ο μεν πρώτος ως πηλίκο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (Απαιτήσεις + Ταμείο) πρός τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις είναι στο 0,78. Ο δε δεύτερος ως πρός τις Συνολικές Υποχρεώσεις (Μακροπρόθεσμες + Βραχυπρόθεσμες) είναι στο 0,63. στην Χρήση 2016-2017 οι δείκτες ήταν στο 0,85 και 0,69 αντίστοιχα.

Για τον περυσνό Ισολογισμό πατήστε εδώ.

 

13 Ιούνη 2019
«πανταχού παρόντες».

Διαβάστηκε 560 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ & ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Κ.Α.Ε. Π.Α.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018 (ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 5 ΧΡΟΝΙΑ)