Font Size

SCREEN

Cpanel
Νέα σε τίτλους:

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 6o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 6o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε.
(Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ CHAMPIONS
LEAGUE)

Δημοσιεύτηκε την Τρίτη 30 Μάρτη στο Γ.Ε.ΜΗ. ο Ισολογισμός της Π.Α.Ε. για την περίοδο 2019-2020. Ο Ισολογισμός, τον οποίο και παρουσιάζουμε στη συνέχεια σε πίνακες, περιγράφει την οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. σε μια χρονιά πλήρους απαξίωσης. Στη Χρήση 2019-2020 η Π.Α.Ε. κατέγραψε μεν Ζημιές, ωστόσο υπήρξε και μείωση των Χρεών κατά 1,1, εκ. Ευρώ. Στον Ισολογισμό της Χρήσης 2019-2020 υπάρχουν κάποια σημεία που χρειάζονται διευκρίνηση, την οποία και δυστυχώς δεν περιμένουμε να μας δώσει η Π.Α.Ε. Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των σχετικών πινάκων και τον σχολιασμό τους μια απαραίτητη προειδοποίηση:

Ότι διαβάζετε αφορά στην οικονομική κατάσταση της Π.Α.Ε. σχεδόν 1 χρόνο πίσω. ΔΕΝ αντανακλούν την σημερινή της κατάσταση.

Ακολουθεί η παράθεση των πινάκων τόσο για τα οικονομικά μεγέθη του Ισολογισμού όσο και για την ανάλυση τους όπως προκύπτει από το κείμενο που τον συνοδεύει. Όπου κρίθηκε απαραίτητο υπάρχει και σχετικό σχόλιο. Στο τέλος εκτός από τους απαραίτητους δείκτες δίνεται και το συμπέρασμα μας σχετικά με τον Ισολογισμό και την κατάσταση που αυτός περιγράφει. Αυτός που θα πάει κατευθείαν στο τέλος χωρίς να μελετήσει τους πίνακες θα έχει περισσότερες απορίες απ’ όσες έχει τώρα. Η παρουσίαση χωρίζεται σε τρία σχετικά μεταξύ τους μέρη. Στη φετινή παρουσίαση έχουν προστεθεί στα κονδύλια του Ισολογισμού για τα οποία υπάρχει ανάλυση τ’ αντίστοιχα χρώματα για να εντοπίζετε ευκολότερα τους σχετικούς πίνακες. Η Π.Α.Ε. παρουσιάζει τα ποσά στρογγυλεμένα (χωρίς τα λεπτά). Έτσι σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτουν διαφορές του 1 ή 2 Ευρώ στα τελικά αθροίσματα.

Α' Μέρος

Οι πρώτοι δύο πίνακες αφορούν τα μεγέθη του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ και του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ συγκρινόμενα με τα περσυνά. Δεδομένου ότι τα μεγέθη που περιλαμβάνονται σ' αυτούς αναλύονται σ' άλλους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω οι συγκεκριμένοι παρατίθενται ασχολίαστοι.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 936.713 1.085.121 -148.408
ΑΫΛΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 14.756.488 15.465.926 -709.438
ΑΫΛΑ-ΛΟΙΠΑ 167.387 173.022 -5.635
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 451.270 0 451.270
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.797.188 4.284.518 2.512.670
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.302 0 1.302
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.319.017 1.101.404 2.217.613
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.968.859 1.754.983 213.876
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.610.064 3.983.857 -2.373.793
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.943.170 7.935.425 -5.992.255
ΣΥΝΟΛΑ 31.951.458 35.784.256 -3.832.798
       
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.180.000 5.180.000 0
ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 6.809.385 6.809.385 0
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ -3.332.699 -371.565 -2.961.134
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 124.486 93.149 31.337
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 234.817 0 234.817
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 312.454 160.630 151.824
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.354.444 8.324.920 -970.476
ΑΝΑΒΑΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 455.632 454.330 1.302
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.399.502 7.116.616 -3.717.114
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 225.512 0 225.512
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠ/ΣΕΙΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.557.737 4.658.240 2.899.497
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.577 1.024.133 -1.021.556
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.627.612 2.334.417 1.293.195
ΣΥΝΟΛΑ 31.951.459 35.784.255 3.832.796

Ακολουθεί η ανάλυση των Λειτουργικών Εσόδων σε σύγκριση με πέρυσι. Ο συμψηφισμός τους με τα Λειτουργικά Έξοδα που ακολουθούν μας δίνει τ’ αποτελέσματα της Χρήσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 3.559.160 4.682.855 -1.123.695
ΧΟΡΗΓΙΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 10.639.581 8.782.559 1.857.022
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ 1.425.781 1.500.000 -74.219
ΕΜΠΟΡΙΚΑ 7.127 16.888 -9.761
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ UEFA & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ 1.568.506 19.120.784 -17.552.278
ΛΟΙΠΑ 2.486.238 2.816.091 -329.853
ΣΥΝΟΛΑ 19.686.393 36.919.177 -17.232.784

Τα έσοδα από εισιτήρια αξίζουν μια ξεχωριστή ματιά και γι' αυτό παρατίθενται μόνα τους.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 2.286.878 2.235.097 51.781
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1.272.282 2.447.758 -1.175.476
ΣΥΝΟΛΑ 3.559.160 4.682.855 -1.123.695

Κοιτάζοντας τα σύνολα για τις δύο χρονιές παρατηρούμε ότι η περσυνή πραγματοποίησε ρεκόρ απώλειας Εσόδων σε σχέση με τη χρονιά συμμετοχής στους ομίλους του CL. Τα Έσοδα μειώθηκαν κατά 17,3 εκ. Ευρώ φτάνοντας στο ύψος των 19,7 εκ.

Από την ανάλυση των «Εσόδων από εισιτήρια» παρατηρούμε πως ο κόσμος της ομάδας της «γύρισε την πλάτη» μιας και τα Έσοδα από τα διαρκείας (η πώληση των οποίων δεν επηρεάστηκε από την «πανδημία του κοροναϊού» είναι λίγο περισσότερα από τα μισά της προηγούμενης σεζόν αν και πάλι είναι λίγο πάνω από το αντίστοιχο ποσό της Χρήσης 2017-2018 όταν και πήρε το Πρωτάθλημα.

Ακολουθούν τα Λειτουργικά Έξοδα τα οποία εμφανίζονται μειωμένα κατά σχεδόν 6,5 εκ. Ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση. Σε σχέση με τα Έσοδα η μείωση των Εξόδων ήταν κάτι παραπάνω από το 1/3. Μετά τον συνοπτικό πίνακα ακολουθεί ανάλυση για κάθε κονδύλι με την σειρά εμφάνισης τους εκτός από τα: Απομείωση και Απόσβεση και Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων των οποίων η παρουσίαση ελάχιστα θα βοηθούσε την ουσιαστική ενημέρωση σας. Ωστόσο όποιος το επιθυμεί μπορεί ν' ανατρέξει στο κείμενο που συνοδεύει τον Ισολογισμό στις παραγράφους 6.18 & 6.19 στην σελίδα 41 (42η του pdf).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 216.595 377.758 -161.163
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 14.151.622 14.390.736 -239.114
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 2.729.760 2.087.081 642.679
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 407.924 201.369 206.555
ΛΟΙΠΑ 5.000.194 12.027.481 -7.027.287
ΣΥΝΟΛΑ 22.506.095 29.084.425 -6.578.330

Στο Κόστος Πωληθέντων περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με το ποδοσφαιρικό τμήμα κόστη εκτός από το κόστος συμβολαίων των παικτών.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 114.737 290.819 -176.082
ΕΞΟΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΩΝ 101.857 86.939 14.918
ΣΥΝΟΛΑ 216.594 377.758 -161.164

Ακολουθούν οι Αμοιβές Ποδοσφαιρικού Τμήματος οι οποίες μειώθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 6.213.959 7.834.513 -1.620.554
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 7.937.663 6.556.222 1.381.441
ΣΥΝΟΛΑ 14.151.622 14.390.735 -239.113

Τέλος παρατίθενται τα Λοιπά Έξοδα τα οποία και αυτά μειώθηκαν σχεδόν κατά 59%.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 675.520 981.130 -305.610
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31.336 0 31.336
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 151.824 0 151.824
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 53.717 79.530 -25.813
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 71.979 76.170 -4.191
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 23.450 11.237 12.213
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 557.657 1.398.992 -841.335
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 299.597 231.139 68.458
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.295 337 4.958
ΔΩΡΕΕΣ 1.500 20.000 -18.500
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 218.493 227.097 -8.604
ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.241.010 6.839.120 -4.598.110
ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ 424.367 819.720 -395.353
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 0 1.000.000 -1.000.000
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 244.448 343.011 -98.563
ΣΥΝΟΛΑ 5.000.193 12.027.483 -7.027.290

Κλείνουμε το πρώτο μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού με τις Ταμειακές Ροές που εξαιτίας των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μπήκαν στην ζωή μας. Οι Ταμειακές Ροές μας δείχνουν την προέλευση κάθε Ευρώ που διακινήθηκε στην Π.Α.Ε. καθώς και το τελικό ποσό που βρίσκεται στο Ταμείο της. Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες περιλαμβάνονται 585.000 από μετόχους όπως είναι η αντίστοιχη περιγραφή και μεταξύ άλλων και η χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 4.010.409 Ευρώ. Συνολικά οι Ταμειακές Ροές ήταν θετικές κατά 6.285.055 Ευρώ εξ’ αιτίας της συμμετοχής στους ομίλους του CL. Όποιος ενδιαφέρεται για την ανάλυση των Ταμειακών Ροών ας συμβουλευτεί την σελίδα 17 (18η του pdf).

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.056.545 12.219.629 -13.276.174
ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -1.459.708 -2.578.239 1.118.531
ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -3.476.001 -3.356.335 -119.666
ΣΥΝΟΛΑ -5.992.254 6.285.055 -12.277.309
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.935.425 1.650.370
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 30/6/2020 1.943.171 7.935.425 -12.277.309

 

Β' Μέρος

Ο πρώτος πίνακας του Β' Μέρους περιέχει συνοπτικά τα Περιουσιακά Στοιχεία της εταιρείας, η ανάλυση των οποίων ακολουθεί στους επόμενους πίνακες. Τα Περιουσιακά Στοιχεία είναι αυτά στα οποία μπορεί και πρέπει να υπολογίζει η εταιρεία για την δραστηριότητα της.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.319.017 1.101.404 2.217.613
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.968.859 1.754.983 213.876
ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.797.188 4.284.518 2.512.670
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.943.170 7.935.425 -5.992.255
ΣΥΝΟΛΑ 14.028.234 15.076.330 -1.048.096

Ακολουθεί ο πίνακας Πελάτες και Εμπορικές Απαιτήσεις ο οποίος εμφανίζει αύξηση κατά 301%.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.889.656 1.289.113 600.543
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.374.461 -231.609 1.606.070
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 54.900 43.900 11.000
ΣΥΝΟΛΑ 3.319.017 1.101.404 2.217.613

Ακολουθεί η ανάλυση των Λοιπών Απαιτήσεων οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1%.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 2.457 2.457 0
ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 3.689 682 3.007
ΛΟΙΠΟΥΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ 367.267 951.144 -583.877
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ Φ.Π.Α. 0 163.659 -163.659
ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 1.595.447 637.042 958.405
ΣΥΝΟΛΑ 1.968.860 1.754.984 213.876

Στη συνέχεια παρατίθεται η ανάλυση των Λοιπών Κυκλοφοριακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία για τους περισσότερους από εσάς και τα οποία εμφανίζουν μεγάλη μείωση κατά σχεδόν 60%.

ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 20.272 13.868 6.404
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 275.569 1.405.153 -1.129.584
ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.314.223 2.564.835 -1.250.612
ΣΥΝΟΛΑ 1.610.064 3.983.856 -2.373.792

Η τελευταία ανάλυση των Περιουσιακών Στοιχείων αφορά τα Ταμειακά Διαθέσιμα, δηλαδή το Ταμείο της εταιρείας μειωμένο κατά το έλλειμμα των Ταμειακών Ροών.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΤΑΜΕΙΟ 1.516.985 1.211.495 305.490
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 426.185 6.723.929 -6.297.744
ΣΥΝΟΛΑ 1.943.170 7.935.424 -5.992.254

Τέλος υπάρχει ακόμη μια κατηγορία Απαιτήσεων οι Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις στις οποίες φέτος εμφανίζεται υπόλοιπο δανείου 1.017.041 Ευρώ από τα 4.010.409 Ευρώ που ήταν αρχικά. Στον λογαριασμό αυτό προστέθηκε πρώτη φορά φέτος ο Λογαριασμός Λοιπές Δοσμένες Εγγυήσεις ύψους 5.440.000 Ευρώ για τον οποίο δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση σχετικά με την εταιρεία για την οποία δόθηκαν.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 266.200 260.330 5.870
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 73.947 13.778 60.169
ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 5.440.000 0 5.440.000
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 1.017.041 4.010.409 -2.993.368
ΣΥΝΟΛΑ 6.797.188 4.284.517 2.512.671

Εκτός όμως από τις Απαιτήσεις του ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ υπάρχουν και οι Υποχρεώσεις της πλευράς του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ. Οι Υποχρεώσεις αυτές συνοπτικά είναι:

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους 7.354.444 Ευρώ απαρτίζονται από πόσο 5.836.440 που αφορά δόσεις συμβολαίων ποδοσφαιριστών λήξης μετά την 30η Ιούνη 2021, από ποσό 950.700 το οποίο αφορά καταθέσεις μετόχων που ακόμα δεν έχει αποφασιστεί η μετοχοποίηση τους και από 567.304 που αφορά «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις».

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση έφτασαν στα 7.557.737 από 4.658.240 Ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση σχεδόν κατά 62%.

Παρατίθεται πρώτη η ανάλυση των Υποχρεώσεων προς Προμηθευτές και οι συναφείς μ' αυτούς Υποχρεώσεις μειωμένη σχεδόν κατά 48%.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 917.076 4.792.643 -3.875.567
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1.011.144 1.823.780 -812.636
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ 1.471.281 500.193 971.088
ΣΥΝΟΛΑ 3.399.501 7.116.616 -3.717.115

Ακολουθούν οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις οι οποίες μειώθηκαν κατά σχεδόν 27%.

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 144.720 0 144.720
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 500.048 23.048 477.000
ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ 0 5.040 -5.040
ΠΡΟΣ Φ.Π.Α. 796.028 0 796.028
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.322.442 690.309 632.133
ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 9.726 11.741 -2.015
ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ 15.838 13.129 2.709
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 234.945 71.685 163.260
ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3.531 0 3.531
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 7.912 506.662 -498.750
ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 74.219 484.547 -410.328
ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 155.334 128.305 27.029
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 362.868 399.949 -37.081
ΣΥΝΟΛΑ 3.627.611 2.334.415 1.293.196

 

Γ' Μέρος

Στο Γ' Μέρος της παρουσίασης του Ισολογισμού της Π.Α.Ε. δίνονται αναλύσεις πληροφοριακού τύπου, όχι όμως λιγότερο σημαντικές για τον λόγο αυτό. Ίσα-ίσα που οι περισσότεροι από τους πίνακες που ακολουθούν είναι  ιδιαίτερα ενδιαφέροντες.

Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση των Παροχών στο Προσωπικό. Η μείωση φέτος ήταν της τάξης του 30%. Το προσωπικό στην Χρήση 2019-2020 ήταν στις 30 Ιούνη 97 άτομα, από 117 πέρυσι.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΙΣΘΟΙ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3.600.542 4.761.861 -1.161.319
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 416.043 507.479 -91.436
ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 60.748 39.962 20.786
ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ 477.339 1.201.608 -724.269
 
ΣΥΝΟΛΑ 4.554.672 6.510.910 -1.956.238

Ακολουθεί η Ανάλυση Μισθωμάτων ανά χρονική περίοδο οφειλής, με το υπόλοιπο να εμφανίζει μείωση σχεδόν κατά 10%.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 1 ΕΤΟΣ 252.980 281.683 -28.703
ΑΠΌ 1-5 ΕΤΗ 0 0 0
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 5 ΕΤΗ 0 0 0
ΣΥΝΟΛΑ 252.980 281.683 -28.703

Ακολουθεί ο πλέον αδιάφορος για τους περισσότερους πίνακας, απλά για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΞΟΔΑ -95.071 -96.634 1.563
ΕΣΟΔΑ 20.048 10.409 9.639
ΣΥΝΟΛΑ -75.023 -86.225 11.202

Επόμενος πίνακας είναι αυτός του Καθαρού Δανεισμού. Όπως προκύπτει από τον ίδιο τον πίνακα από Λογιστικής άποψης ο Καθαρός Δανεισμός είναι το συμψηφιστικό υπόλοιπο του συνολικού δανεισμού με το υπόλοιπο του Ταμείου. Είναι προφανές πως όσο μικρότερη τιμή έχει ο δείκτης τόσο το καλύτερο. Δεδομένου ότι στη Χρήση 2019-2020 η Π.Α.Ε. δεν δανείστηκε ο δείκτης έγινε αρνητικός.

ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 0 0
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 0 0 0
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 1.943.170 7.935.425 -5.992.255
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ -1.943.170 -7.935.425 5.992.255
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.656.685 11.617.820 -2.961.135
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ/ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ -0,22 -0,68

Ο προτελευταίος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της αξίας των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ
ΑΞΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 01/07/2019 15.465.926
ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019-2020 11.995.729
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -6.014.336
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2018-2019 -10.667.423
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ-ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ 3.976.592
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/6/2020 14.756.488

Για το τέλος αφήσαμε έναν επεξεργασμένο και συνοπτικό πίνακα σχετικά με τις δοσοληψίες της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική και τα Διευθυντικά Στελέχη. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 30/6/2020 30/6/2019 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1.681.292 1.817.656 -136.364
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Α.Ε. ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 155.334 260.731 -105.397
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Α.Ε. 1.525.958 1.556.925 -30.967
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 0 22.621 -22.621
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 29.614 150.520 -120.906
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -29.614 -127.899 98.285
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 0 0 0
ΑΓΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 480.427 400.166 80.261
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -480.427 -400.166 -80.261
  • Φέτος το συμψηφιστικό υπόλοιπο της Π.Α.Ε. με την Ερασιτεχνική δείχνει οφειλή 1.525.958 Ευρώ του Σωματείου στην Π.Α.Ε.
  • Η Π.Α.Ε. αγόρασε (συμψηφιστικά) από την Ερασιτεχνική υπηρεσίες ύψους .

Το ποσό των 480.427 αφορά σε «Αγορά Υπηρεσιών» από τα μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη.

 

Επίλογος.

Η Χρήση 2019-2020 έκλεισε με Ζημιές για την Α.Ε.Κ. ύψους 2.961.135 Ευρώ. Οι Δείκτες Ρευστότητας οι οποίοι αποτελούν το πηλίκο της διαίρεσης του Συνόλου των Κυκλοφοριακών Περιουσιακών Στοιχείων προς τόσο τις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ύψους όσο και προς τις Συνολικές Υποχρεώσεις ήταν στην Χρήση ο μεν πρώτος 0,60 από 0,98 πέρυσι, ενώ στην δεύτερη είναι στο 0,38 από 0,61 πέρυσι. Οι Συνολικές Υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 871.662 Ευρώ.

Όσοι αρέσκονται σε περισσότερα στατιστικά ας διαβάσουν -και φέτος- τη σελίδα 4 (5 του pdf) της Έκθεσης του Δ.Σ. στους μετόχους. Εκεί θα βρουν και την χαζομάρα των Κερδών προ Αποσβέσεων & Φόρων τα οποία εφευρέθηκαν για να ωραιοποιούν τους Ισολογισμούς.

Τα Συνολικά Έσοδα (Τζίρος) της Χρήσης 2019-2020 ήταν 19.686.393 τα οποία εμφανίζουν μεγάλη μείωση κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη Χρήση (36.919.177) όταν και συμμετείχε στους ομίλους του CL.

Συμπέρασμα;

Η οικονομική κατάσταση της νέας Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. στην Χρήση 2019-2020 βελτιώθηκε ελαφρά εξαιτίας μιας μικρής μείωσης των Χρεών (τα οποία στη Χρήση 2018-2019 είχαν αυξηθεί πολύ).

Σημειώνεται, τέλος, ότι με τον τρόπο που γίνονται οι Α.Μ.Κ. και σε συνδυασμό με τ' αποτελέσματα της η Π.Α.Ε. ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μ.Κ. είναι στο 167,12% αντί του «σωστού» 72,20% αν τα 6.809.384,50 που έχουν καταλογιστεί «Υπέρ το Άρτιο» είχαν πιστωθεί στο Μ.Κ. (8.656.686 / 5.180.000,00 + 6.809.384,50).

Όπως σημειώνει η Π.Α.Ε. στην Χρήση 2019-2020 έχει εκχωρήσει στην Τράπεζα Πειραιώς τα έσοδα από το τηλεοπτικό της συμβόλαιο.

Εδώ τελειώνει η παρουσίαση του 6ου Ισολογισμού της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ.

Για την παρουσίαση του περσυνού Ισολογισμού πατήστε εδώ.

 

05 Μάη 2021
«πουθενάδες».

Διαβάστηκε 299 φορές
 
 
   
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Κείμενα Παρατηρητηρίου ΟΙ «ΠΟΥΘΕΝΑΔΕΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ 6o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Α.Ε. (Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥ CHAMPIONS LEAGUE)